ARTIKEL 1 OFFERTES
1. Alle offertes waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend.
2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond,
gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de
aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke
uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of
maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische
en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige
vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde
zaken te weigeren.
3. Door de verkoper desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te
allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld
worden teruggegeven, Deze bepaling geldt eveneens, wanneer de
verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave
wenst.

ARTIKEL 2 ACCEPTEREN VAN ORDERS

1. Alle overeenkomsten van verkoop worden, indien zulks van geval tot
geval uitdrukkelijk is gestipuleerd, door de verkoper aangegaan onder de
opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de
koper voldoende kredietwaardig is.
2. Indien een koper tegenover verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van enige
overeenkomst, is de verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order
geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan,
van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn
betalingsverplichtingen zal voldoen.
3. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst
van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de verkoper. Indien
verkoper niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering
antwoordt, wordt verkoper geacht akkoord te zijn gegaan.
4. Indien de verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de
inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de
levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient de verkoper
uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen
te wijzen. Indien de koper hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert,
wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
5. Indien een door de verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs en
levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal de verkoper,
mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten
berekenen.

ARTIKEL 3 VERZENDING EN LEVERING
1. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of door
in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding
der zaken gelijkvloers aan het magazijn van de koper. De zaken reizen in dat geval
tot het moment van levering voor risico van de verkoper.
2. Alle leveringen en de daarbij behorende kosten worden vastgelegd in de offerte.
3. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken
terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten
van opslag e.d. voor zijn rekening.

ARTIKEL 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de
koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:
– door de verkoper aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te
leveren zaken, of
– krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte
of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede
– ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
overeenkomsten.
Ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot
zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat
betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door
be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze.
Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt,
worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is
verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
2. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot
de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

ARTIKEL 5 DE LEVERTIJD
1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich,
zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet
aansprakelijk
voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft
kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige
vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6 RECLAMES
1. Eventuele reclames dienen binnen 3 maanden na levering der zaken schriftelijk
ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid
dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame
aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden
ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z.
dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed
uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
2. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de koper de

zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.
3. Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van
3 maanden na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met
inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.
4. Indien een koper tijdig gereclameerd heeft, wordt de desbetreffende
betalingstermijn verlengd – indien deze nog niet was overschreden – totdat het
geschil is geregeld, of indien dat niet mogelijk is, totdat er vonnis is gewezen.
5. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde meubelen,
van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door de
verkoper vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die
reparaties heeft akkoord verklaard.

ARTIKEL 7 GARANTIE
1. De verkoper verleent voor de door hem geleverde meubelen, te rekenen vanaf
de dag van de facturering aan de koper, jegens de koper en de eerste gebruiker
garantie voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke
bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende
afschrijvingsprocedure:
– binnen 1/2 jaar na de factuurdatum:
de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht
binnen Nederland, komen volledig voor rekening van de verkoper.
2. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde
zaken sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de
klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

ARTIKEL 8 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor
schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto
factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor
koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade
van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper
aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

ARTIKEL 9 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING
1. Wanneer de verkoper door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking,
uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de
uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige
termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele
niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. De
verkoper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare
tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de koper.
2. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de
overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan
kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden
van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de
verkoper.
3. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het
recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar
verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

ARTIKEL 10 DE BETALING
1. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen twee
weken na de factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen. Ingeval de levering
plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.
2. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen
een maand verrekend.
3. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een
rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of
gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een
maximum van 10% per jaar.
4. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het
niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot verdere
maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.
5. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van
betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie
van de zaken des kopers, heeft de verkoper het recht, de overeenkomst, of dat
gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat
enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde
zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel
verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere
vordering, welke verkoper ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.
6. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling
van alle buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische
bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet
nakomen van de koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in
lid 3 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen maximaal 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 12.
7. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in lid 6 bedoelde kosten
begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door
hen, die door de verkoper met de invordering worden belast, enz.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te
boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar
verkoper is gevestigd.